با مدیریت منابع انسانی هدف

هدف گروه KONRAT گروه منابع انسانی است که به توسعه و پیاده‌سازی استراتژی منابع انسانی با ارزش به منظور رسیدن به نتایج چشم‌انداز جامعه و کسب و کار می‌انجامد.

گروه KONRAT در درجه‌ی اول قدرت را از منابع انسانی می‌داند و جامعه‌ی ما همواره به وجود منابع انسانی واجد شرایط به طور مداوم و در حال توسعه کارمندان و حفظ انگیزه در سطح بالا اهمیت داده است.

برای تخصیص منابع و اولویت دادن به رضایت کارمندان گروه KONRAT معتقد است که فرصت‌های جدید و خلاقانه می‌تواند دیدگاه‌های مختلف را هماهنگ کرده و فرآیند به اشتراک‌گذاری دانش را فراهم کند.

در آغاز دوره‌های کار، در یک یا چند جلسه دو یا چند نفره، اهداف و انتظاراتی که در یک سال از کارمند انتظار می‌رود مشخص می‌شود و جلسات امتیازبندی بین مدیران و کارکنان انجام می‌شود.

عملکرد مربوط به این اهداف با دوره‌های سه ماهه و یا شش ماهه و بهبود اقدامات احتیاطی گرفته شده است. در پایان سال چگونگی درجه‌ی یک کارمند مشخصی می‌شود.